Home Χρήσιμες Πληροφορίες

Χρήσιμες Πληροφορίες

 

Αμοιβή

Όσον αφόρα στη διαδικασία αγοράς του ακίνητου, η αμοιβή του γραφείου μας ανέρχεται στο νόμιμο 2% συν Φ.Π.Α. 23%.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί αγορά ακινήτου, δεν έχετε καμία οικονομική επιβάρυνση.

Επιπλέον καταβάλλεται προκαταβολή στον πωλητή ή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του, μέσω της σύνταξης ιδιωτικού συμφωνητικού, προκειμένου αφενός να ανακοπεί η διαδικασία πώλησης του ακίνητου και να σας αποδοθεί και αφετέρου ώστε να εξασφαλιστεί το ύψος του ποσού στα συμφωνηθέντα. Συνήθως η προκαταβολή ανέρχεται στο 10% της αξίας του ακίνητου.

Στο ιδιωτικό συμφωνητικό καθορίζεται α) η άξια του ακίνητου β) ο τρόπος αποπληρωμής γ) τυχόν συμφωνημένες κατασκευαστικές παρεμβάσεις, εφόσον το ακίνητο τελεί υπό κατασκευή δ) η προθεσμία υπογραφής των οριστικών συμβολαίων για τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας του ακίνητου ε) οι ρήτρες που αφορούν τον αγοραστή ή τον πωλητή σε περίπτωση υπαναχώρησης ενός εκ των δυο.

Σε περίπτωση που αδυνατείτε να παρακολουθήσετε τη διαδικασία για οποιοδήποτε λόγο μπορείτε να κάνετε πληρεξούσιο τον δικηγόρο σας παρουσία συμβολαιογράφου.

Γενικές πληροφορίες

Σύμφωνα με τον νόμο, επιβάλλεται η παρουσία δικηγόρου του αγοραστή ο όποιος σε συνεργασία με τον συμβολαιογράφο θα συντάξει το οριστικό συμβόλαιο αγοράς.

Δήλωση φόρου μεταβίβασης

Υποβάλλεται στην εφορία πριν την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου. Συντάσσεται από τον συμβολαιογράφο και συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακίνητου. Υπογράφεται από τον αγοραστή και τον πωλητή και κατόπιν υποβάλλεται από τον αγοραστή ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο τμήμα κεφαλαίου της ΔΟΥ που ανήκει το ακίνητο.

Ο φόρος υπολογίζεται επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου όπως αυτή ορίζεται επίσημα από τους ετήσιους πίνακες της εφορίας για κάθε περιοχή και καταβάλλεται από τον αγοραστή εφάπαξ.

Δαπάνες αγοραστή

Έλεγχος τίτλων: 1,5% επί της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας

Φόρος μεταβίβασης: 9-11% επί της αντικειμενικής αξίας

Συμβολαιογραφικά έξοδα: 1,5% επί της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας

Δικηγορικά έξοδα: 1% μέχρι του ποσού των 44.021 και 0,5% για το υπόλοιπο επί της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας

Υποθηκοφυλακείο - έξοδα μεταγραφής: 0,45% επί της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας

Σημείωση 1: η εμπορική και η αντικειμενική αξία δεν ταυτίζονται, αντιθέτως η αντικειμενική είναι χαμηλότερη.

Σημείωση 2: όσον αφορά στα δικηγορικά έξοδα και στον έλεγχο τίτλων, είμαστε σε θέση να σας εξασφαλίσουμε ευνοϊκότερη τιμή.

Μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο

Το οριστικό συμβόλαιο υπογράφεται από τον αγοραστή, εφόσον τακτοποιηθούν όλες οι οικονομικές εκκρεμότητες, παρουσία δικηγορών. Κατόπιν ο συμβολαιογράφος μεταγράφει το συμβόλαιο στο Υποθηκοφυλακείο της περιοχής του ακινήτου το οποίο κρατά ένα αντίγραφο, όπως επίσης και ο συμβολαιογράφος, ενώ στον αγοραστή δίνονται επικυρωμένα αντίγραφα.

Σημείωση: εάν δεν έχετε κάνει ποτέ φορολογική δήλωση ή κατάγεστε από κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούστε να εκδώσετε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου πριν την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου.

Ανάθεση ακινήτων

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την πώληση και ενοικίαση των ακινήτων σας. Κατόπιν συνεννόησης επισκεπτόμαστε τον χώρο σας, εκτιμούμε το ακίνητο και σας προτείνουμε την πιθανή τιμή πώλησης-ενοικίασης. Στη συνέχεια κινούμαστε αρχικά βάσει της ζήτησης πελατών μας ενώ παράλληλα το δημοσιεύουμε τόσο στον έντυπο Τύπο όσο και στην ιστοσελίδα μας με το σχετικό φωτογραφικό υλικό. Σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία μαζί σας για την πρόοδο του ακινήτου.

Ο πελάτης δεν φέρει καμία οικονομική επιβάρυνση για την προβολή του ακινήτου, ενώ η αμοιβή μας, στην περίπτωση που η πώληση-ενοικίαση γίνει από την πλευρά μας, ανέρχεται στο νόμιμο 2% + Φ.Π.Α. για πώληση ακινήτου και σε ένα ενοίκιο αντίστοιχα.

Νομική υποστήριξη

Κρίνεται απαραίτητη ώστε να εξασφαλιστεί η νομιμότητα και εγκυρότητα της συναλλαγής προκειμένου για αγορά ή πώληση, λόγω του πλήθους των πληροφοριών και διαδικασιών της αγοραπωλησίας. Σας παραπέμπουμε σε έμπειρους νομικούς συμβούλους που θα ελέγξουν τους τίτλους ιδιοκτησίας, θα ετοιμάσουν τα συμβόλαια, θα τακτοποιήσουν την πληρωμή του φόρου και θα μεταγράψουν το ακίνητό σας στο Υποθηκοφυλακείο.

Ειδικότερα, όσον αφόρα στους τίτλους ιδιοκτησίας, απαιτείται προσεκτικός έλεγχος από τον πληρεξούσιο δικηγόρο ως προς τη νομιμότητα απόκτησης του συγκεκριμένου ακινήτου από τον πωλητή ή προκάτοχό του και εάν είναι βέβαια απαλλαγμένο από κάθε πρόσθετο βάρος (υποθήκη, κατάσχεση, διεκδίκηση από το δημόσιο ή κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Προσοχή! ο έλεγχος πρέπει να καλύπτει τη χρονική περίοδο τουλάχιστον 20 ετών πριν την επικείμενη αγορά του ακινήτου.

Δικαιολογητικά μεταβίβασης από τον πωλητή

Ο πωλητής πριν την υπογραφή του συμβολαίου, υποχρεούται να προσκομίσει στο συμβολαιογράφο που θα το συντάξει, τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

Για αγοραπωλησία οριζόντιας ιδιοκτησίας (διαμέρισμα):

Τίτλο κτήσεως του ακινήτου,

αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας όπου θα αναφέρεται ότι προορίζεται για μεταβίβαση ακινήτου, από τη ΔΟΥ που υποβάλλει φορολογική δήλωση ο πωλητής,

πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 81, Ν. 2238/94, θεωρημένη από την ίδια ΔΟΥ, ότι την τελευταία πενταετία δεν του απέφερε εισόδημα ή εάν του απέφερε ότι έχει δηλώσει το εισόδημα από το ακίνητο αυτό την τελευταία διετία,

πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 32, Ν. 2459/97, θεωρημένη από τη ΔΟΥ του εισοδήματός του, ότι έχει συμπεριλάβει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο στο έντυπο Ε9 και ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΦΜΑΠ (Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας). Σε περίπτωση που έχει τέτοια υποχρέωση θα προσκομίσει πιστοποιητικό από τη ΔΟΥ ότι έχει υποβληθεί η κατά νόμο δήλωση, έχει συμπεριληφθεί το μεταβιβαζόμενο ακίνητο και έχει πληρωθεί ο φόρος που αναλογεί.

Τίτλοι κτήσης από κληρονομιά, γονική παροχή, προίκα η δωρεά:

Αν έχουν συνταχθεί έως και την 31.12.1984:

Προκειμένου για γονική παροχή, προίκα και δωρεά απαιτείται μόνο αντίγραφο του συμβολαίου αυτού, καθώς και η βεβαίωση του συμβολαιογράφου που το συνέταξε, ότι συντάχθηκε μέχρι 31.12.1984. Σε περίπτωση κληρονομιάς χρειάζεται ληξιαρχική πράξη θανάτου από την οποία να προκύπτει ότι ο θάνατος του κληρονομούμενου επήλθε μέχρι την 31.12.1984.

Αν έχουν συνταχθεί μετά την 01.01.1985:

Απαιτείται πιστοποιητικό από την αρμόδια ΔΟΥ περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς, γονικής παροχής, προίκας ή δωρεάς αντίστοιχα.

Βεβαίωση από τον αρμόδιο Δήμο, στον οποίο υπάγεται το ακίνητο, ότι δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). Για την έκδοση της βεβαίωσης απαιτείται η προσκόμιση στο Δήμο αντίγραφου του συμβολαίου του ακινήτου και ο τελευταίος λογαριασμός της ΔΕΗ εξοφλημένος.

Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οικοδομής του μεταβιβαζόμενου κτίσματος, εάν αυτή έχει εκδοθεί μετά τις 14.03.1983. Εάν είναι προγενέστερη από τις 14.03.1983, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του πωλητή και του αγοραστή ότι τα κτίσματα του ακίνητου έχουν ανεγερθεί πριν την ημερομηνία αύτη. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συντάσσονται ενώπιον του συμβολαιογράφου κατά την ώρα υπογραφής των συμβολαίων. Επίσης υπογράφεται από τον πωλητή και τον αγοραστή ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέμα, παραλία, αιγιαλό, βιότοπο, δημόσιο κτήμα, αρχαιολογικό χώρο, σύμφωνα με το Ν. 2242/94.

Ασφαλιστική ενημερότητα, βεβαίωση μη οφειλής από το αρμόδιο ΙΚΑ, εάν ο πωλητής είναι έμπορος, συμμετέχει σε επιχείρηση, είναι ιδιοκτήτης νεοαναγειρόμενου κτίσματος, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει.

Κτηματογραφικό απόσπασμα από το Γραφείο Κτηματολογίου στο οποίο ο πωλητής έχει υποβάλλει δήλωση του Ν. 2308/85, εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο,

Βεβαίωση από τον αρμόδιο Δήμο περί μη οφειλής ληξιπρόθεσμων οφειλών του ακίνητου για την εισφορά σε γη και χρήμα, εάν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως σύμφωνα με το Ν. 1337/83 και έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής. Αν η πράξη εφαρμογής κυρώθηκε μετά τις 25.11.1994, ή δεν έχει ακόμη κυρωθεί, απαιτείται και πιστοποιητικό από τον αρμόδιο δήμο ότι έχει υποβληθεί από τον πωλητή δήλωση ιδιοκτησίας.

Άδεια της επιτροπής του Ν. 1892/1990 εάν το ακίνητο βρίσκεται σε παραμεθόρια περιοχή.

Για αγοραπωλησία οικοπέδου με ή χωρίς κτίσμα, εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά απαιτούνται επιπλέον:

Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου, με τη δήλωση του Μηχανικού που το συνέταξε, σύμφωνα με το Ν. 651/1977 & Ν. 1337/83.

Βεβαίωση του αρμόδιου γραφείου ΤΟΕΒ, για τα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε περιοχές που λειτούργει Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων, ότι δεν οφείλονται εισφορές αρδευτικών τελών.

Ενέργειες αγοραστή:

α) οφείλει να υποβάλλει δήλωση φόρου μεταβίβασης, η οποία συντάσσεται αφενός από τον συμβολαιογράφο και συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακίνητου, υπογράφεται αφετέρου από τον αγοραστή και τον πωλητή και υποβάλλεται από τον ίδιο τον αγοραστή ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο τμήμα κεφαλαίου της ΔΟΥ που ανήκει το ακίνητο.

Εάν το ακίνητο βρίσκεται εκτός περιοχών αντικειμενικού προσδιορισμού, αντί του φύλλου υπολογισμού αξίας, συνυποβάλλεται αναλυτικό δελτίο και η αξία αγοράς του ακίνητου εκτιμάται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ.

β) σε περίπτωση απαλλαγής φόρου για πρώτη κατοικία, ο αγοραστής προσκομίζει στην αρμόδια ΔΟΥ:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ακόμη κι αν είναι άγαμος),

αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης των δυο τελευταίων ετών,

αντίγραφο από το έντυπο Ε9, επικυρωμένο από τη ΔΟΥ εισοδήματος του.

Δαπάνες αγοραστή

Φόρος μεταβίβασης ακίνητου:

Ο φόρος υπολογίζεται επί του ποσού που αναγράφεται στο συμβόλαιο (συνήθως αντικειμενική αξία),

οι συντελεστές υπολογισμού του φόρου είναι 9% για ποσόν μέχρι 14674 και 11% για το υπόλοιπο ποσόν άνω των 14674 ,

για τα εκτός σχεδίου ακίνητα καθώς και για τις περιοχές όπου δεν έχει συσταθεί πυροσβεστική υπηρεσία, οι αντίστοιχοι συντελεστές είναι 7% και 9%,

επί του φόρου που θα προκύψει, επιβάλλεται ένα πρόσθετο τέλος 3% υπέρ του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμου ή Κοινότητας), που ανήκει το ακίνητο.

Ο φόρος μεταβίβασης στις αγοραπωλησίες εξοφλείται πάντοτε εφάπαξ πριν την υπογραφή του συμβολαίου. Μόνο σε περίπτωση γονικής παροχής, δωρεάς η κληρονομιάς, ο φόρος μπορεί να καταβληθεί τμηματικά.

Συμβολαιογραφικά έξοδα:

Αυτά υπολογίζονται με συντελεστή 1,5% επί της τιμής του ακίνητου που αναγράφεται στο συμβόλαιο.

Δικηγορικά έξοδα:

α) αμοιβή του δικηγόρου που διενέργησε τον έλεγχο τίτλων του ακίνητου. Η προβλεπόμενη από το νόμο αμοιβή ανέρχεται στο ποσοστό του 1, 5%.

β) παράβολο παράστασης του δικηγόρου για την υπογραφή του συμβολαίου. Το παράβολο είναι υποχρεωτικό στα συμβόλαια των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσόν των 29.350 € προκειμένου για ακίνητα εντός της Αττικής και των 14.674 για ακίνητα της λοιπής επικράτειας και υπολογίζεται ως εξής: 1% μέχρι του ποσού των 44.021 και 0,5% για ποσόν άνω των 44.021 . Εάν πρόκειται για δυο η περισσότερους αγοραστές το όριο των 44.021 ισχύει για τον κάθε ένα από αυτούς. Το ποσόν του παραβόλου καταβάλλεται από τον αγοραστή στο Δικηγορικό Σύλλογο πριν την υπογραφή των οριστικών συμβολαίων.

Έξοδα μεταγραφής:

Κατά τη μεταγραφή του συμβολαίου στο Υποθηκοφυλακείο καταβάλλονται δικαιώματα του Υποθηκοφύλακα, τα οποία ανέρχονται στο 0,45% επί της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας.

Μεσιτική αμοιβή:

Η προβλεπόμενη από τον νόμο αμοιβή ανέρχεται στο ποσοστό του 2% το οποίο καταβάλλεται κατά την υπογραφή των οριστικών συμβολαίων.

Δαπάνες πωλητή

Παράβολο παράστασης δικηγόρου στην υπογραφή των συμβολαίων αντίστοιχο με εκείνο του αγοραστή και η αμοιβή του μεσίτη στο συμφωνηθέν ποσό.

Έκδοση τραπεζικού δανείου

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα την έκδοση δανείων από συνεργαζόμενες τράπεζες και είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα χρηματοδοτικά προγράμματα και να πετύχουμε το χαμηλότερο δυνατό επιτόκιο της αγοράς. Περιληπτικά αναφέρουμε ότι τα δάνεια χορηγούνται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις για τους ακόλουθους σκοπούς: α) αγορά, ανέγερση, αποπεράτωση, βελτίωση, επισκευή ή ανακαίνιση κατοικίας β) αγορά οικοπέδου, εντός σχεδίου, για ανέγερση κατοικίας ή άλλους λόγους γ) αποπληρωμή προϋπάρχοντος στεγαστικού δανείου από άλλη Τράπεζα.

Δικαιολογητικά για την έγκριση δανείου:

Προέγκριση:

συμπληρωμένη αίτηση χορήγησης στεγαστικού δανείου,

φωτοτυπία ταυτότητας η διαβατηρίου σε ισχύ,

φωτοτυπία τριών τελευταίων αποδείξεων μισθοδοσίας (μόνο για μισθωτούς),

φωτοτυπία εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος, τριών τελευταίων χρονών,

φωτοτυπία των εντύπων Ε1 και Ε3 των τριών τελευταίων ετών (μόνο για ελευθέρους επαγγελματίες),

φωτοτυπία έντυπου Ε9,

δανειακή ενημερότητα (εφόσον υπάρχουν άλλες δανειακές υποχρεώσεις).

Έγκριση:

Αντίγραφο του τίτλου κτήσης ακίνητου. Εάν πρόκειται για διαμέρισμα χρειάζεται επιπλέον αντίγραφο σύστασης οριζόντιας ή κάθετου ιδιοκτησίας, κανονισμός της πολυκατοικίας,

πιστοποιητικό μεταγραφής τίτλων από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο (εάν το ακίνητο υπάγεται σε περιοχή που υφίσταται Κτηματολόγιο),

κτηματογραφικό απόσπασμα από το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο,

αντίγραφο άδειας οικοδομής από την Πολεοδομία,

διάγραμμα κάλυψης,

κάτοψη ακίνητου,

τοπογραφικό διάγραμμα ακίνητου,

βεβαίωση αντισεισμικής κατασκευής (για ακίνητα εκτός λεκανοπεδίου Αττικής),

προϋπολογισμός προβλεπόμενων εργασιών σε περίπτωση ανέγερσης, αποπεράτωσης, ανακαίνισης, επισκευής ή βελτίωσης κατοικίας (αν το ποσόν είναι μεγαλύτερο των 8.800 , απαιτείται υπογραφή από Πολιτικό Μηχανικό).

Εκταμίευση δανείου:

Πιστοποιητικό έγγραφης προσημείωσης από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο,

πιστοποιητικό βαρών, κατασχέσεων, μη εκποίησης, μη διεκδίκησης,

φορολογική ενημερότητα.

Διάρκεια & ύψος δανείου

Η διάρκεια ενός στεγαστικού δανείου είναι από 3 έως 25 χρόνια. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φθάσει και τα 30 χρόνια (π.χ. από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο). το ποσό δύναται να ανέρχεται στο: 100% της αντικειμενικής αξίας του ακίνητου, 70-80% της εμπορικής αξίας του ακίνητου, 70-100% του κόστους ανέγερσης, προσθήκης, επισκευής, αποπεράτωσης, εφόσον το ποσόν του δανείου δεν είναι μεγαλύτερο του 70-80% της εμπορικής αξίας του ακίνητου. Η αξία αυτή εκτιμάται από αρμόδιο Μηχανικό της Τράπεζας που θα χορηγήσει το δάνειο. Το ύψος του δανείου εξαρτάται από α) το νόμισμα β) το σκοπό (αν πρόκειται δηλαδή για κατοικία, επαγγελματική στέγη, διατηρητέο) γ) το επιτόκιο (σταθερό, κυμαινόμενο, επιδοτούμενο από το Δημόσιο) δ) το εισόδημα του ενδιαφερόμενου (αν δηλαδή έχει τη δυνατότητα εξόφλησης του δανείου σε μηνιαίες, τριμηνιαίες ή άλλες δόσεις που αυτός επιθυμεί).

 

 
Προτείνουμε
Διαμέρισμα - Μεταμόρφωση ( Κωδ : 71 )
Λεπτομέρειες
Τιμή Πώλησης : 120 000 €
Εμβαδόν : 80 m²

Πλεονέκτημα : Τζάκι,Parking,Αποθήκη,Κήπος,Θέα,Ηλιακός,Αυτόνομη Θέρμανση,Ασανσέρ
Λεπτομέρειες
Μεζονέτα - Κηφισιά ( Κωδ : 3 )
Λεπτομέρειες
Τιμή Πώλησης : 400 000 €
Εμβαδόν : 281 m²

Πλεονέκτημα : Τζάκι,Parking,Αποθήκη,Κήπος,Θέα,Αir Condition,Ηλιακός,Αυτόνομη Θέρμανση,Ασανσέρ
Λεπτομέρειες
Μονοκατοικία - Βουλιαγμένη ( Κωδ : 2 )
Λεπτομέρειες
Τιμή Πώλησης : 25 000 000 €
Εμβαδόν : 450 m²

Πλεονέκτημα : Κήπος,Αυτόνομη Θέρμανση
Λεπτομέρειες
Μονοκατοικία - Καβούρι ( Κωδ : κ1801 )
Λεπτομέρειες
Τιμή Πώλησης : 3 000 000 €
Εμβαδόν : 330 m²
Εμβαδόν Οικοπέδου : 500 m²
Πλεονέκτημα : Τζάκι,Parking,Αποθήκη,Κήπος,Θέα,Αir Condition,Ηλιακός
Λεπτομέρειες